Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-10-09 do 2018-10-30

Ząbkowice Śląskie dnia 09.10.2018 r. 

W Y K A Z 

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

Adres nieruchomości, nr działki, pow. działki, nr KW

 Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena udziału 113/1000 w nieruchomości

Forma zbycia

1.

Ząbkowice Śląskie ul. Powstańców Warszawy 4,

- udział 113/1000 w działce nr 50 (obr. Centrum, AM-13) o pow. 0,0973 ha,

Nr KW: SW1Z/ /00046308/4

Udział 113/1000 Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o pow. 0,0973 ha, KW-SW1Z/00046308/4.

Teren działki w całości zabudowany. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno- usługowym w zabudowie zwartej, składający się z pięciu budynków stanowiących funkcjonalną całość. Dwa główne budynki z dachem dwuspadowym, pozostałe z dachami jednospadowymi. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wpisany jest do wykazu zabytków. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.Wjazd i wejście na przedmiotową nieruchomość możliwe od strony południowej z drogi wewnętrznej poprzez działkę nr 64/1 będącą własnością Powiatu Ząbkowickiego. Na przedmiotowy udział 113/1000 w nieruchomości składają się pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 200,73 m2.

(Zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości udział ten odpowiada kręgielni oraz pięciu pomieszczeniom /była kręgielnia/ zlokalizowanych na parterze budynku. Łączna pow. użytkowa sześciu pomieszczeń wynosi 200,73 m2. Pomieszczenia w bardzo złym stanie technicznym. Funkcja pomieszczeń bardzo słaba, niskie i wydłużone pomieszczenia z ograniczonym dostępem do światła dziennego).

 

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodaro- -wania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 50 (obr. Centrum, AM-13) położonej w Ząbkowicach Śląskich: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A8.1 MU1

Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1.

Symbol dopuszczonego przeznaczenia w granicach terenu:MN2

§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:

1)MU1– podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

§ 29.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o symbolach:

2) MN2- podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje: Strefa ochrony krajobrazu SK3;

W granicach działki znajduje się obiekt, który został oznaczony na rysunku planu jako 405z. Przedmiotowy obiekt został ujęty w wykazie zabytków nieruchomych objętych ochroną z mocy planu- poz.405 z- ul. Powstańców Warszawy 4. 

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.).

23.433,zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote)

 

Przetarg ustny nieograniczony (na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm. za zgodą Wojewody Dolnośląskiego wyrażoną Zarządzeniu nr 472 z dnia 26 września 2018 r)

 

 

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 09.10.2018 r. do dnia 30.10.2018 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości ( prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl )

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 26 listopada 2018 r.

Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

 

Starosta Ząbkowicki

 

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


Express na Facebooku

REKLAMA