Express-Miejski.pl

Nabór na wolne stanowisko w gminie Kostomłoty

Urząd Gminy Kostomłoty fot.: Gmina Kostomłoty

Wójt Gminy Kostomłoty ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podstawa prawna : art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych ( Dz.U. z 2014 r., poz.1202 z późniejszymi zmianami)


I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty,
II. Stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wymiar zatrudnienia: cały etat ( 1/1) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas oznaczony minimum 3 miesiące w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczeń zawodowych pracownika,

III. Wymagania formalne/niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe ,
c) prawo jazdy kategorii B ,
c) znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych,
f) znajomość zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej ,
g) obsługa komputera,
h) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
i) niekaralność za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
j) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku pracy.

IV. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) ukończenie studiów technicznych związanych z branżą np.: inżynieria środowiska, budownictwo, elektryczny,
b) uprawnienia budowlane, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. gospodarki komunalnej odpowiada za całość prac związanych
z realizacją zadań inwestycyjnych w tym m.in.:
1) Planuje i proponuje zadania inwestycyjne do budżetu z zakresu wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego.
2)Przygotowuje materiały do ogłaszania przetargów dla zadań realizowanych na stanowisku.
3)Uczestniczy w pracach komisji przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawców dla zadań realizowanych na stanowisku.
4)Przygotowuje w porozumieniu z radcą prawnym projekty umów z wykonawcami zadań realizowanych na stanowisku.
5)Przygotowuje umowy z wykonawcami zadań realizowanych na stanowisku i czuwa nad ich prawidłowa i terminową realizacją.
6)Egzekwuje od wykonawców zadań realizowanych na stanowisku, wykonywanie umów zgodnie z zapisami w nich zawartymi.
7)Wykonuje czynności formalno prawne niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia procesów inwestycyjnych realizowanych na stanowisku.
8)Nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań zleconych inspektorom nadzoru, grupom budowlanymi i wykonawcom w zakresie inwestycji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazownictwa i ciepłownictwa.
9)Organizuje i uczestniczy w odbiorach prac zleconych wykonawcom w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
10)Rozlicza wykonanie zadań i sprawdza wystawione faktury pod względem merytorycznym.
11)Prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

B. W zakresie zapotrzebowania wsi w wodę, kanalizację sanitarną, gaz i energię:
1)Współpracuje z użytkownikiem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w zakresie planowania, budowy, modernizacji i eksploatacji infrastruktury.
2)Wydaje warunki ogólne i techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z Użytkownikiem sieci.
3)Przeprowadza procedurę przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od Inwestorów na własność Gminy w uzgodnieniu z Użytkownikiem sieci.
4)Prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną inwestycji realizowanych na stanowisku pracy.

C. Prowadzi sprawy związane z oświetleniem ulicznym w zakresie eksploatacji, modernizacji oraz inwestycji.
D. Wykonuje czynności związane z opracowaniem i realizacją strategii gminnej.
E. Samodzielne działa oraz współdziała w zakresie funduszu sołeckiego ( zakupy i rozliczenie ),
F. Wykonuje wszelkie inne prace zlecone przez Zastępcę Wójta i Wójta Gminy zgodne z zakresem obowiązków.
G. sporządza sprawozdania i raporty ze spraw objętych zakresem czynności ,
H. wykonuje czynności merytoryczne oraz nadzór w zakresie realizowanych zamówień publicznych ,
I. prowadzi niezbędną dokumentacje oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych ,
J. Stosuje i doskonali funkcjonujące oraz wdrażane systemy zarządzania i kontroli

Uprawnienia :
1. kontrola merytoryczna faktur realizowanych w zakresie prowadzonych spraw ,

VI. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum Vite,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego ,
g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje, świadectwa, certyfikaty
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

VII . Miejsce i termin złożenia dokumentów:

W sekretariacie Urzędu Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30, piątki od 7:30 do 14:00 ( pokój nr 2).

Nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu :
5 marca 2018 r. do godziny 9:30 . (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

VIII. Informacje dodatkowe:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

2. kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

3. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%,

IX. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
1) praca biurowa oraz wg. potrzeb w terenie,
2) praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz./dzień ,
3) biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie ,
4) bezpośredni kontakt z interesantami ,
5) stanowisko pracy usytuowane na I piętrze, budynek dwukondygnacyjny, brak windy;
6) urząd częściowo przystosowany dla osób poruszających się na wózku - parter ,
7) każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym jest zobowiązany
odbyć służbę przygotowawczą,
8) oczekiwany przez pracodawcę termin podjęcia obowiązków: od 1 maja 2018 r.
 X. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
pierwszy etap - analiza formalna dokumentów;
drugi etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z  testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem,
2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub/i mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kostomloty.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kostomłoty,
3.informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kostomloty.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu,
4.dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 2 (Sekretariat) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Kostomłoty, dnia 20 lutego 2018 r.

UG

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA